Organisatie van de gemeenschap

“De broeders moeten wedijveren in respect voor elkaar. Elkaars zwakheden, lichamelijke zowel als morele, met het grootste geduld verdragen. Om strijd moeten zij elkaar gehoorzaamheid betonen. Niemand zoeke wat hij voor zichzelf voordelig acht, maar veeleer wat goed is voor de ander. De ouderen moeten zij eerbiedigen, de jongeren liefhebben. De broeders moeten elkaar ten dienste staan.”

Regel van Sint-Benedictus

geestelijk leven

Gemeenschapsorganisatie

Samenleven eist een voortdurende aandacht voor de anderen. Daarvoor zijn een aantal regels en een zekere organisatie onontbeerlijk.

De voor het leven geprofeste broeders maken samen het kapittel uit. Het nemen van beslissingen komt hun toe.

Waarvan de verkiezing van een abt misschien wel de belangrijkste is. De abt wordt gekozen voor een periode van acht jaar, maar kan altijd herkozen worden. Hij moet twee derde van de stemmen behalen; haalt hij die niet, dan heeft een nieuwe stemming plaats, dit desnoods tot ten hoogste zeven keer toe. Soms kan een bijzondere procedure gevolgd worden.

Een andere taak van het kapittel is de helft van de raad van de abt te verkiezen, wat één keer per jaar gebeurt.

Ook in het aanvaarden van nieuwe leden komen de broeders tussen: voor het aanvaarden tot de tijdelijke professie is twee derde van de stemmen vereist, wanneer het gaat om de definitieve professie volstaat de helft van de stemmen.

Wat verder nog aan de beslissing van de broeders onderworpen moet worden, staat nauwkeurig beschreven: bijvoorbeeld het verrichten van grote uitgaven, het uitvoeren van belangrijke bouwwerken of het stichten van een nieuw klooster.

De abt heeft dus geen onbeperkte macht. Hij is steeds verplicht de broeders te raadplegen.

Omdat de abt niet alles zelf kan doen, stelt hij broeders aan het hoofd van de verschillende bedieningen. Zelf benoemt hij zijn assistent of plaatsvervanger, de prior. Hij zorgt ervoor dat ieder van de broeders het hem passende werk krijgt en dat het huis van God goed wordt beheerd, zoals Sint Benedictus het verlangt.

Top