Dom Marmion

Dom Marmion werd in 2000 in Rome zalig verklaard
de abdij

Dom Marmion

Joseph Marmion werd in 1858 in Dublin geboren en trad er in 1874 in het seminarie Holy Cross. In 1881 werd hij in Rome tot priester gewijd. In 1886 werd hij monnik in het benedictijnenklooster van Maredsous, waar hij de typisch Ierse naam Columba ontving. In 1909 werd hij verkozen tot abt en hij zal die functie blijven uitoefenen tot aan zijn dood in 1923.

Dom Marmion was een echte man Gods, een monnik die heel veel bad en in alles stipt gehoorzaamde. Hij was een apostel met een groot hart, die de blijde boodschap van onze aanneming tot kinderen Gods in Jezus Christus zoveel mogelijk wou verspreiden. Wij vinden daar een echo van terug in zijn drie voornaamste werken: “Christus, het leven der ziel”, “Christus in zijn mysteriën” en “Christus, ideaal van de monnik”.

Sinds 29 april 1963 rust zijn stoffelijk overschot in de Sint-Gregoriuskapel van de abdijkerk.

De diocesane procedure tot zijn zaligverklaring werd aangevat op 7 februari 1957 in Namen en werd afgesloten op 20 december 1961 te Maredsous.

Op 28 juni 1999 werden de heldhaftige deugden en reputatie van heiligheid van de Eerwaarde Columba Marmion voor paus Johannes Paulus II uitgeroepen door de prefect van de Congregatie voor de Heiligverklaringen in Rome. Na een positief advies van de doktoren aanvaardde deze congregatie het wonderbaarlijke karakter van een genezing toegeschreven aan de voorspraak van Dom Columba Marmion.

Op 3 september 2000 werd hij te Rome zalig verklaard, samen met paus Johannes XXIII (+1963), paus Pius IX (+1878), aartsbisschop Tommaso Reggio van Genua en de priester Guglielmo Chaminade (+1850).

Publicatie van de trilogie van Dom Marmion

Een nieuwe Franse editie van de volgende delen van Dom Columba Marmion is beschikbaar door Éditions Saint-Léger, herzien en ingeleid door pater abt Nicolas Dayez

Website
Top