Woordenlijst

Abdij

Klooster met een groter aantal leden en werd dan ook abdij genoemd. Vroeger werden bepaalde bevoorrechten met die naam verbonden. Vaandag is het geval niet meer.

Absid

Afgerond einde van een kerk, achter het koor.

Abt

Voor prior. Abba betekent dat hij de vader van de gemeenschap is. Hij is er de verantwoordelijke van en wordt door haar verkozen.

Algemeen kapittel

Uit prioren en vertegenwoordigers van éénzelfde monniken Congregatie bestaande zitting.

Het komt van tijd tot tijd bijeen om over bevoegheden te discussiëren : het opstellen van verordeningen, de verkiezing van een voorzitter.

Broeder


Monnik die de priesterwijding nog niet gekregen heeft. Hij is een volledig lid van het gemeenschap waarin hij leeft.

Cellerius

(= keldermeester)Wie verantwoordelijk is voor de bevoorrading van het klooster.

Cenobitisme

Gemeenschappelijk aspect van het monnikenleven, in tegenstelling met het eremitisme dat met eenzaamheid in verban staat.

Chevet

Deel van een kerk op het einde van het kerkschip achter de koor plaatsvindt.

Completen

Laatste periode van het daggebed dat het vertrouwen en het vergeven van God uitdrukt.

Dom

De naam die soms voorafgaat aan de voor- en achternaam van een monnik. Het is het equivalent van Vader en is gewoonlijk voorbehouden aan monniken die priester zijn. Zij die geen priesters zijn, worden Broeders genoemd.

Gothiek

Een in Europa vanaf de XIIde tot de XVIde eeuw verspreide stijl, tussen de Romaanse en de Renaissance stijlen.

Heldhaftigheid der deugden

Kwaliteit van heiligheid van een mens.

Hoofdbeuk

Deel van een schip tussen het portaal en het koor. Daar nemen de gelovingen aan de diensten deel.

Incunabelen

Prent uit de 15e eeuw.

Kapittel

Uit al de definitief toegewijd leden bestaande zitting en die dus mogen stemmen. die mogen een bepaald aantal beslissingen nemen.

Kerkelijke staat

Macht, beheer van de Paus.

Klooster

Algemene benoeming van de huizen waarin monniken of monialen samenleven. Kloosters kunnen ofwel Abdijen, ofwel Priorijen zijn.

Klooster gelofte

Zijn gelofte afleggen in het monniksleven. Die gelofte is eerst tijdelijk ( drie jaar) en wordt daarna levenslang.

Koor

Deel van een kerk, over het algemeen voor het kerkaltaar waar de monniken de diensten volgen.

Kruispunt van twee spitsbogen

Wat in een gelijkzijdig driekoek geschreven kan worden.

Laneetboog

Kruispunt van twee spitsbogen.
Boog die op een spuitlans lijkt.

Lauden

Het eerste lofgebed van de dag.

Lectio divina

Meditatieve en biddende lezing van de Bijbel om zich in contact met de woorden van God te voelen.

Metten

Heel vroeg in de morgen zelfs midden in de nacht gehouden gebedstijd. Ze bestaan vooral uit psalmen en lezingen (Bijbel en teksten van geestelijke auteurs). In sommige kloosters worden Metten hedendaags ot het einde van de dag gevierd en worden dan Vigiles benoemd.

Mousty

Victor Mousty (1836-1876). Te Saint-Hubert geboren. Tot in 1860 was hij klerk bij een notaris in Namen.Toen nam hij dienst in het pauselijke leger en leidt het eerste Belgische detachement naar Rome. Hij werd er lieutenant. In 1868 na zijn terugkeer in België, interesserde hij zijn in verschillende katholieke instellingen. Na het innemen van Rome werd hij door de Desclée’s in dienst genomen. Hij werd hun vertrouwensman. In 1874, stichtte hij de krant “La croix” (Het Kruis), met de hulp van de Gentenaar Joseph de Hemptinne.

Neo-gothiek

Op het einde van de XVIIIde eeuw bekijkt het romantisme de gothische stijl op een andere manier. Deze werd inderdaad in de Renaissance en in de klassieke periode gehekeld. Van Engeland uit verspreidt die beweging over het Kontinent, dank zij een rijke literatuur en vooral als, boodschapper van de Christelijke deugden en nationalistische waarden. In de eerste helft van de XIXde eeuw worden gothische gebouwen de hoofdvoorwerpen van schetsen, ontledingen, uitdrukkingen, restauraties. Er ontstonden archeologische maatschappijen rondom die liefde voor ruime bouwwerken. Met die waanzinnig liefhebben verseheen een architecturale theorie evenwel als een rechtsleer. Midden in de XIXde eeuw werd er dus in het gothiek gebouwd naar de voorbeelden van bekende architecten o.a Eugène Viollet-le-Duc, Augustus Welby, Northmore Pugin en Jean-Baptiste de Béthune.

Noviciaat

Periode waarin degene (monnik of moniaal) die wenst profes te worden de verschillende componenten van het monniksleven leert. Over het algemeen duurt die twaalf maanden.

Ogive

Een diagonale boog die onder een gewelf wordt gespannen en de rand ervan markeert.

Opus Dei

Latijnse naam van het Goddelijke Officie die het geheel van het gemeenschappelijke gebed aanduidt, verspreid over meerdere keren gedurende de dag.Inhoud van het tabblad

Paleontologie

Wetenschap van fossielen.

Patrologie

Volledige verzameling van de werken van de Kerkvaders; synoniem van patristiek: studie, kennis van de leer, werken, biografie van de Kerkvaders

Regel van Sint-Benedictus

Werk geschreven door Sint-Benedictus om het leven in zijn klooster te organiseren.Inhoud van het tabblad

Schip

Deel van een kerk tussen het portaal en het koor.

Spitsboog

Onder een gewelf, diagonale boog gespannen ; en die de rib van het gewelf tegenmoet.

Stabiliteit

Wijding van een monnik die hem op een precies gemeenschap verbindt en niet op een bepaalde Orde.

Transept

Dwarsschip van een kerk die, door de hoofdbeuk te doorsnijden, het gebouw een kruisvorm geeft.

Triplet

De ordelijke combinatie van drie elementen.

Ultramontane

Een 19e eeuwse beweging die het traditionele standpunt van de Italiaanse Kerk steunde (absolute macht van de paus).

Vespers

Gebedstijd, bij zonsondergang, het vieren van Gods actie in de wereld.

Voorafgaand

In een abdij degene aanwijzen die onmiddellijk na de abt komt en hem vervangt indien nodig; hij wordt ook wel Kloosterpriester genoemd. Wanneer het klooster een autonome Priorij is, wordt de overste Prior genoemd, die ook Conventual Prior wordt genoemd; hij heeft dan dezelfde rechten en plichten als een abt.

Vrijstelling

Situatie van kloosters die niet rechtstreeks onderworpen zijn aan de jurisdictie van de bisschop van het bisdom waar ze zich bevinden. Deze situatie betreft bijna uitsluitend mannelijke kloosters.

Top